Autyzm ADOS-2

AUTYZM - ADOS - 2

Autyzm u każdej osoby objawia się trochę inaczej, dwie osoby z taką samą diagnozą mogą mieć bardzo różne zachowania i możliwości. Dlatego mówimy o spektrum zaburzeń – od łagodnych objawów do takich, które bardzo wpływają na wszystkie sfery życia.

Autyzm nie jest chorobą, ale innym sposobem postrzegania świata i myślenia.

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które wpływa na to, w jaki sposób osoba nim dotknięta postrzega świat, przetwarza informacje płynące z otoczenia i współdziała z innymi.

Autyzm bywa często nierozpoznany i niezrozumiany, ponieważ osoby autystyczne nie wyglądają na niepełnosprawne. Uwagę zwracają dopiero ich trudności w porozumiewaniu się i nietypowe, „dziwaczne” zachowania. Dlatego też wiele osób z otoczenia traktuje dzieci z autyzmem jako po prostu niegrzeczne lub źle wychowane.

Objawy autyzmu dotyczą:
- głównie nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, umiejętności komunikowania się i przywiązania do schematów.
- mogą nie rozumieć zachowania innych ludzi i ciężko nawiązywać im zwykły, swobodny kontakt.
- wydają się nie zauważać bliskich, mają jednak takie same potrzeby nawiązywania relacji.
- część osób z autyzmem nie mówi ale używa innych form komunikacji np. gesty, wskazywanie obrazków w specjalnych książkach do komunikacji, pisanie.Osoby, które świetnie posługują się mową wysławiają się w sposób, który czasem może wydawać się usztywniony, albo nieadekwatny do sytuacji.
- często w autyzmie występuje przywiązanie do jednego wzorca lub rutyny w myśleniu i zachowaniu np. chodzenie zawsze tą samą drogą do szkoły albo tzw. stereotypowe zachowania czyli ogromne zainteresowanie wąską dziedziną wiedzy.
- trudności z wyobraźnią i interakcjami społecznymi mają również problemy z kontrolą swoich zachowań.
- osoby z autyzmem doświadczają trudności zarówno z komunikacją werbalną i niewerbalną. Często rozumieją wypowiedzi innych osób w sposób bardzo dosłowny. Nie rozumieją żartów, sarkazmu, zwyczajowych powiedzeń i zwrotów. Duże trudność sprawia im rozumienie mimiki twarzy, tonu głosu, gestów.Są też osoby z autyzmem, które mają dobre umiejętności językowe, lecz z trudem przychodzi im nawiązanie dialogu (wzajemny charakter rozmowy), w związku z czym często powtarzają słowa wypowiedziane przez rozmówcę (echolalia) lub trzymają się jednego tematu i mówią bez przerwy np. o swoich zainteresowaniach.
- osoby z autyzmem mają często problemy z rozpoznawaniem lub rozumieniem emocji i uczuć innych osób a także z wyrażaniem własnych - to sprawia, że trudno im nawiązywać relacje społeczne.

mogą One:
• nie rozumieć niepisanych zasad społecznych,
• robić wrażenie obojętnych, bo nie zauważają lub nie rozumieją emocji innych osób,
• preferować spędzanie czasu w samotności aniżeli szukać towarzystwa innych ludzi,
• zachowywać się „dziwnie” lub nieadekwatnie do sytuacji,

- osoby autystyczne mają trudności z nawiązywaniem przyjaźni, niektóre z nich chcą nawiązywać relacje z innymi ludźmi ale nie wiedzą w jaki sposób.
- problemy z wyobraźnią społeczną sprawiają, że osoby z autyzmem mają trudności z:
• przewidywaniem tego co zaraz nastąpi lub może nastąpić,
• rozumieniem zagrożeń, np. wybieganie na ruchliwą ulicę może być niebezpieczne,
• uczestnictwem w grach i zabawach opierających się na wyobraźni (dzieci z autyzmem mogą czerpać z nich przyjemność, ale mają tendencje do odgrywania wciąż tego samego),
• przygotowaniem się na zmiany i planowaniem,
• radzeniem sobie z nowymi, nietypowymi sytuacjami.

Wśród osób autystycznych znane są osoby bardzo kreatywne: artyści, pisarze, muzycy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat badania ADOS-2 – może ono przynieść korzyści osobom, które są w trakcie diagnozy, a także osobom, które mają już diagnozę autyzmu – dla określenia profilu objawów i lepszego sprawdzania postępów.

ADOS-2Autism Diagnosis Observation Schedule
(protokół obserwacji do diagnozy autyzmu)
nowy standard diagnozy autyzmu w Polsce

ADOS-2jest protokołem obserwacji zachowań charakterystycznych dla autyzmu.

ADOS-2 określany jest na świecie jako element “złotego standardu” diagnozy autyzmu, pomaga specjalistom bardziej obiektywnie i trafnie oceniać zachowania,

ADOS-2 jest badaniem, które stosujemy w diagnozowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Narzędzie jest użyteczne do badania zarówno osób niemówiących jak i dobrze posługujących się mową, dla osób z bardzo różnym natężeniem cech autyzmu

W ADOS-2 nie oceniamy ogólnego rozwoju w różnych sferach (np. motoryka, rozwój poznawczy, zmysły), ale oceniamy objawy charakterystyczne dla autyzmu: interakcje społeczne, komunikacja oraz ograniczone, powtarzalne zachowania.

ADOS-2 uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM.

ADOS-2 publikacja ADOS-2 w wersji polskiej funkcjonuje od czerwca 2017 roku.

Przebieg procesu diagnozy
celem diagnozy jest diagnoza pod kątem całościowych
zaburzeń w rozwoju

Diagnoza obejmuje 3 spotkania:
Obserwacja psychologiczna około 1h
Spotkanie z diagnostą ADOS-2 około 50 minut,

Omówienie diagnozy,

W przypadku, gdy po postawieniu przez naszych specjalistów diagnozy, niezbędne okaże się wykonanie pogłębionej diagnostyki dziecka, proponujemy przeprowadzenie dodatkowych badań i konsultacji, tak aby możliwa była jak najbardziej kompleksowa ocena stanu psychofizycznego dziecka - między innymi diagnozę SI, logopedyczną, pedagogiczną…i inne,

Miejsce: Gdynia
Koszt diagnozy w wersji podstawowej: 600PLN,

Koszt zawiera:
obserwacja i konsultacja ze specjalistami,
wydanie opinii zespołu diagnostycznego,
oraz dalsze zalecenia terapeutyczne,

Wszyscy z zespołu ANISTO specjalizują się między innymi w leczeniu i pracy z osobami z autyzmem. Trzy osoby z zespołu ANISTO zostały przeszkolone w Polsce w użyciu narzędzi ADOS-2, należących do światowego „złotego standardu” diagnozy autyzmu oraz są wpisani na krajową listę certyfikowanych diagnostów klinicznych ADOS-2.

http://szkoleniaados2.pl/diagnosci